Muziekkorps Euphonia
webmastertheo@muziekkorpseuphonia.nl
 
Het oprichtingsjaar 1949 van het Muziekkorps Euphonia werd voorafgegaan door twee jaren van voorbereiding, waarvoor het initiatief uitging van "Zesgehuchten Vooruit" de wijkvereniging die in 1947 tien jaar bestond.
Deze vereniging voelde behoefte aan een eigen muziekvereniging.
Weliswaar kon bij vele gelegenheden een beroep worden gedaan op de medewerking van het muziekkorps "St.Cecilia" uit Tivoli (toen nog behorend bij de gemeente Geldrop), doch bij nationale feesten bijvoorbeeld was dat niet mogelijk, omdat dit muziekkorps dan in eigen omgeving moest optreden.

Onder auspiciën van de wijkvereniging dus en op initiatief van Klaas van de Hurk met grote stuwkracht van harrie van Vlerken en Piet van Straten aanschouwde de fanfare na een proeftijd van 8 maanden volgens de notulist van destijds 18 Augustus maar volgens de inscriptie op het vaandel op 15 Augustus 1949 officieel haar levenslicht.
Als voorlopige bestuursleden traden aan de heren H.v.Vlerken, D.v.Hemert, P.v.Straten, P.v.Gerven en h.leijten.
Op 12 November 1949 presenteerde de vereniging zich reeds aan het publiek bij gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig bestaan van voornoemde vereniging "Zesgehuchten Vooruit".
Uit diverse acties was voor "Zesgehuchten Vooruit
"de mogelijkheid ontstaan om een beginkapitaal van zeventienhonderd gulden aan te bieden.
 
Met de hiervoor aangeschafte instrumenten kon een begin worden gemaakt met repetities op de zolder van de toenmalige meisjesschool op Zesgehuchten.
de heer Klaas van de Hurk werd bereid gevonden om als dirigent op te treden.
Er werd een ledenwerfactie gehouden en van de 70 aanmeldingen konden er 30 geselecteerde kandidaten de muzikale opleiding gaan volgen.
In het eerste jaar van de oprichting werden 130 repetities gehouden, werd een subsidie ontvangen van 280,- Gulden en genoot het korps reeds uitgebreide belangstelling.
Velen zullen zich nog de "dorpsavonden" herinneren, die in die tijd werden opgeluisterd door het muziekkorps
in samenwerking met de zangvereniging.
Ook niet te vergeten zijn de serenades, die werden gebracht in het jaar 1950, het jaar waarin önze soldaten" repatrieërden vanuit Indië.
Veel animo voor de repetities , een goede opvang van nieuwe leden door de heer H.Mennen en gunstige financiële omstandigheden maakten uitbreiding van het instrumentenbestand en korpsleden mogelijk.
In 1951 werden methodeboekjes en partituren overgenomen van de voor velen nog bekende "Tweka-Harmonie".
In dat zelfde jaar vond de eerste Zesgehuchtense kermis plaats en bracht "Euphonia" de "Kermismars", een eigen compositie van de directeur K. van de Hurk ten gehore.
Aansluiting bij de Katholieke bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom 's-Hertogenbosch
werd een feit.
Het jaar 1952 liet zien hoe een vaandel, baretten en petten tot de uitmonstering van "euphonia" gingen behoren en hoe voor de eerste maal werd deelgenomen aan een concours te nuenen, waar een veelbelovende beoordeling werd verkregen.
Het aantal leden was inmiddels uitgegroeid tot 50 en voor de eerste keer werd een foto gemaakt van het korps.

Hetzelfde jaar 1952 bleek opmerkelijk door de opening van de fabriek aan de Geldropseweg van de toen 25 jaar bestaande DAF.
Euphonia bracht hierbij een serenade samen met de philipsharmonie, de PTT-harmonie, het Stratums muziekkorps en het Korps uit Deurne.
Eveneens in 1952 concerteerde "Euphonia"samen met het Geldrops Muziekkorps en het Mannenkoor op de kiosk op de Heuvel.
Het resultaat van deelname aan een concours in de vierde afdeling te Kaatsheuvel in 1953 leverde een eerste prijs op met een fraaie rapportage van de jury.
Het Vaandel van Muziekkorps Euphonia Zesgehuchten
eerste lustrum
Het eerste lustrum in 1954 werd bescheiden gevierd in een feesttent, welke was opgesteld achter het café van de heer J.van Bommel.
Er werd een lustrumconcert gegeven voor een volle tent, waarbij geopend werd met de toen bekende "manoeuvremars".
Gelukwensen waren er o.a. van de wijkvereniging "zesgehuchten Vooruit" die bij monde van haar voorzitter de heer P v.d.Ven een bedrag van f.375,- voor nieuwe instrumenten overhandigde.
Voorts werd de toezegging gdaan, dat Euphonia bij elke eerste prijs, welke het in de toekomst zou behalen van de Zesgehuchtense bevolking partituur en de muziekstukken voor een volledige bezetting cadeau zou krijgen.
Bij dit eerste lustrum organiseerde "Euphonia" een groots opgezet nationaal solistenconcours, dat een groot succes werd.

In 1955 behaalde "Euphonia" bij een bondsconcours in Diessen een eerste prijs met promotie naar de derde afdeling.
Een opmerkelijk optreden werd in dit jaar verzorgd op verzoek van het Rode Kruis.
Vanuit Geldrop werd een tocht langs de grensplaatsen gemaakt op een platte wagen.
Dan, in 1956, de eerste prijs in de derde afdeling en in
1957 in Geleen een eerste prijs met promotie naar de tweede afdeling.
Datzelfde jaar kon door allerlei eigen acties met inzet van alle leden voor een bedrag van f.7000,- aan nieuwe instrumenten worden besteed.
In 1958 werd voor de eerste maal een wielerwedstrijd verreden op Zesgehuchten met een echte beklimming en een afdaling op de losplaats van de nederlandse Spoorwegen.
deze wedstrijd werd georganiseerd door de wielervereniging "Trap met Lust"in samenwerking met Muziekkorps Euphonia.
De baten waren bestemd voor het instrumentenfonds.
tweede lustrum
Het tweede lustrum werd in 1959 uitgebreid gevierd wederom in een danstent achter Café van Bommel.
Er werd een groot onderling solistenconcours gehouden en er was een feestavond voor de donateurs.
Voor nieuwe instrumenten was opnieuw een bedrag van f 6000,- beschikbaar.
In dat jaar werd ook de drumband opgericht en presenteerde zich onder leiding van de heer D.van Hemert.
In 1961 werd op een bondsconcours te Budel een voorsteffelijke eerste prijs behaald.

In dat jaar droeg directeur Klaas v.d.Hurk de directie van het korps over aan zijn zoon Albert en legde in hetzelfde jaar de basis voor de nog steeds actieve blaaskapel "De Vlerken".
Deze naam was afgeleid van de naam van de inmiddels erelid geworden voormalige secretaris-penningmeester de heer H.van Vlerken.
In 1961 werd ook gestart met een aantal acties om de financiën veilig te stellen zoals: de verjaardagsactie, een oud-ijzeractie en een oud-papieractie.
Deze acties liepen succesvol, dankzij de geweldige inzet van de korpsleden.
Een gevoelig verlies voor Euphonia, maar evenzeer voor de hele Geldropse gemeenschap bracht het jaar 1962.
In dat jaar overleed oud-directeur Nicolaas van de Hurk.
Maar in dat jaar behaalde Euphonia, mede ten respecte van de oud-directeur, een eerste prijs met promotie naar de eerste afdeling op een concours in Neerkant.
oude foto's in het fotoalbum

Verder